Regulamin

Dostępny pod adresem sklep.burkat.pl sklep internetowy prowadzony jest przez Jan Burkat prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jan Burkat, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej z datą 01.09.1994, pod numerem ewidencyjnym 3800/94.

Dane adresowe: Drogowców 7, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, Polska

NIP: PL681-100-07-70, REGON:350721257

Konto Bankowe:  PL 22 1240 5051 1111 0000 5230 6213

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@burkat.pl, za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza, lub pod numerem telefonu: +48 530 399 115 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

DEFINICJE

 1. Sklep Internetowy METALOVE– sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.burkat.pl.

 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego METALOVE.

 3. Konsument –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego METALOVE w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego METALOVE w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Sprzedawca - Jan Burkat prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno- Handlowo – Usługowa Jan Burkat, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej z datą 01.09.1994, pod numerem ewidencyjnym 3800/94. Dane adresowe: Drogowców 7, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, Polska. NIP: PL681-100-07-70, REGON:350721257, sklep@burkat.pl.

ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO METALOVE

 1. FPHU Jan Burkat prowadzi sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Do korzystania ze sklepu internetowego, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień niezbędne są:

  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera,

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

ZAMAWIANIE TOWARÓW

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową sklep.burkat.pl.

 2. Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.

 3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, wymiarach, itp.

 4. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne szczegółowe informacje, które są wymagane w celu prawidłowego złożenia zamówienia.

 5. Klient po złożeniu zamówienia, ma prawo w przeciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia do jego anulowania lub modyfikacji. W celu umożliwienia modyfikacji zamówienia poprzez zamianę towaru na inny, lub rezygnacji z jego części, niezbędne jest przesłanie wiadomości mailowo na adres sklep@burkat.pl lub telefonicznie 530 399 115 i uzyskanie potwierdzenia zmiany zamówienia.

CENY

 1. Ceny na stronie podawane są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.

 2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.

 3. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.

 4. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy.

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 1. Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej są towarami dostępnymi.

 2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zmówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Dostawy towaru realizowane są na terenie Polski.

 2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od jego złożenia.

 3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od przekazania zamówienia do realizacji.

 4. W przypadku wybrania, jako formy płatności szybkiego przelewu lub płatności kartą kredytową (płatności za pośrednictwem przelewy24.pl) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za towar na konto podmiotu pośredniczącego, od tego też momentu należy liczyć termin przekazania zamówienia do realizacji.

 5. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma GRUPA FURGONETKA - przewidywany czas dostawy to maksymalnie 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

 6. Sklep Internetowy METALOVE ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Klientowi.

 7. Zakupiony towar zostanie wysłany na wskazany przez Klienta adres. Dokument sprzedaży wysyłany jest elektronicznie za pomocą poczty e-mail i może być również w każdej chwili pobrany po zalogowaniu do panelu klienta. Cena za transport jest zróżnicowana i zależy od konkretnego zamówienia. Szczegółowy cennik znajduje się na stronie https://sklep.burkat.pl/content/1-dostawa.

REKLAMACJE

 1. Sklep Internetowy METALOVE dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Sklep Internetowy METALOVE odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.

 3. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sklepu Internetowego METALOVE o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 4. Klient może zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie wysyłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza Zgłoszenie reklamacji.

 5. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:

  FPHU Jan Burkat
  sklep online METALOVE
  ul. Drogowców 7
  32-400 Myślenice

 6. Sklep Internetowy METALOVE w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji BBK niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 8. W przypadku braku możliwości wymiany towaru lub usunięcia wady towaru Sprzedawca zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.

PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta będącego konsumentem i BBK podlegają zwrotowi.

 2. Odstąpienie przez Klienta będącego konsumentem od umowy wymaga złożenia przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić na przykład poprzez wypełnienie wysłanego do Klienta będącego konsumentem wraz z zamawianym towarem formularza Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 683). Klient będący konsumentem jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru

 3. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

  FPHU Jan Burkat
  sklep online METALOVE
  ul. Drogowców 7
  32-400 Myślenice

 5. Klient będący konsumentem zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do BBK (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).

 6. W razie odstąpienia od umowy płatności dokonane przez Klienta będącego konsumentem, w tym koszty dostarczenia towaru, zostaną zwrócone Klientowi będącemu konsumentem we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta będącego konsumentem numer rachunku bankowego w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. W razie nie podania przez Klienta będącego konsumentem sposobu dokonania zwrotu uiszczonych przez Klienta będącego konsumentem płatności, Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem.

 7. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.

DANE OSOBOWE - Bezpieczeństwo i ochrona

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)

 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.

 4. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) (dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”).

 5. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych

 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.

Polityka COOKIES

 1. Sklep Internetowy METALOVE wykorzystuje pliki cookies.

 2. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Pliki "cookies" używane są w celu umożliwienia logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej stronie serwisu oraz do dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również w celu tworzenia statystyk z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 4. Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies": "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 5. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 6. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 2. Sklep Internetowy METALOVE zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.